نفرات برترپذيرفته شده در كنكور های سراسري

اسامی

تصویر

سال

 نفرات برتر ----- 91
نفرات برتر ----- 90
 نفرات پذیرفته شده تصاوير 89

 نفرات پذیرفته شده

تصاوير 88
 نفرات پذیرفته شده تصاوير 87
 نفرات برتر تصاوير 86
 نفرات برتر تصاوير 85