ليست نرم افزارهاي درسي موجود در واحد سمعي وبصري دبيرستان نمونه سيفيه

    

رديف

       نام ماده درسی  

تعداد نرم افزار

          شركت تولید کننده

1      

رياضي    اول  دبيرستان

    1    عدد

    دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش  

2

رياضي    اول  دبيرستان

    1    عدد

          شاد نرم افزار (فراست)

3

فيزيك    اول  دبيرستان

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

4

فيزيك    اول  دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

5

زيست     اول  دبيرستان

    2   عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

6 زيست     اول  دبيرستان     1  عدد          شاد نرم افزار (فراست)

7

شيمي     اول  دبيرستان

    1  عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

8

زبان انگليسي اول دبيرستان

    1  عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

9 زبان انگليسي اول دبيرستان     2   عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش
10 زبان انگليسي اول دبيرستان     1    عدد                  برگزیدگان

11

عربي      اول  دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

12 ادبیات فارسی اول دبیرستان     3    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش
13 دین وزندگی  اول دبیرستان     3    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش
14 بهتربن داستانها     2    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش

15

رياضي    دوم  دبيرستان 

    1   عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

16

رياضي    دوم  دبيرستان

      1   عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

17 رياضي    دوم  دبيرستان     1   عدد

                 برگزیدگان

18 رياضي    دوم  دبيرستان      1   عدد               شرکت دبیر

19

فيزيك      دوم  دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

20

فيزيك      دوم  دبيرستان

    1    عدد

         شاد نرم افزار(فراست)

21

هندسه      دوم  دبيرستان

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

22 هندسه      دوم  دبيرستان     1    عدد               شرکت دبیر

23

زيست      دوم دبیرستان

    2    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

24

زبان انگليسي دوم دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

25 زبان انگليسي دوم دبيرستان     2    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش

26

شيمي       دوم دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

27 شيمي       دوم دبيرستان     1    عدد               شرکت دبیر
28 شيمي       دوم دبيرستان     1    عدد          شاد نرم افزار (فراست)

29

عربي       دوم  دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

30

فيزيك      سوم  دبيرستان

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

31

فيزيك      سوم  دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

32 هندسه      سوم  دبيرستان     1    عدد          شاد نرم افزار (فراست)
33 جبر واحتمال  سوم رياضي     1    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش

34

جبر واحتمال  سوم رياضي

    1    عدد

         شاد نرم افزار(فراست)

35

شيمي      سوم  دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

36 شيمي      سوم  دبيرستان     1    عدد               شرکت دبیر

37

عربي      سوم دبيرستان

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

38 حسابان      سوم رياضي     1    عدد                    شرکت دبیر

39

حسابان      سوم رياضي

    1    عدد

         شاد نرم افزار(فراست)

40 زبان انگليسي سوم دبيرستان     1    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش

41

زبان انگليسي سوم دبيرستان

    2    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش       

42 زبان انگليسي سوم دبيرستان     1    عدد                  برگزیدگان
43 هندسه          تحليلي     1    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش

44

هندسه          تحليلي

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

45

فيزيك   پيش دانشگاهي

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش      

46 فيزيك   پيش دانشگاهي    1    عدد          شاد نرم افزار (فراست)
47 شیمی   پيش دانشگاهي     1    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش
48 رياضیات       گسسته     1    عدد   دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش
49 رياضیات       گسسته     1    عدد                  برگزیدگان

50

رياضیات       گسسته

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

51 حساب و ديفرانسیل     1    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش

52

حساب و ديفرانسیل

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

53 رياضی عمومی 1و2     1    عدد دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش
54 زیست پیش دانشگاهی 1و2     1    عدد                     لوح وقلم

55

عربي     پيش دانشگاهي

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش       

56

آزمایشگاه مجازی فیزیک

    1    عدد

دفتر تكنولوژي آموزش و پرورش

57

كنكور     رشته رياضي

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

58

كنكور      فیزیک

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

59

كنكور      زبان

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

60

كنكور       عر بي

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

61

كنكور       ادبیات

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

62

كنكور       شيمي

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)

63

كنكور      ادبيات

    1    عدد

         شاد نرم افزار (فراست)