چگونه خود را برای امتحان آماده کنیم؟

 

دانش آموز عزیز:

 

یکی از عوامل موثر در رسیدن به نتیجه ی مطلوب ، داشتن انگیزه ی کافی ومتعادل است. برای  موفق شدن در امتحان نيزابتدا باید خواهان موفقیت بود.اما انگیزه ی شدید اضطراب شمارا افزایش میدهدوهمین امرکیفیت عملکردتان را کاهش خواهد داد. همانند ورزشکاری که در روز مسابقه کمتر از حد توان خود ظاهر می شودوبه رکوردهای تمرینی خود نمیرسد.بنابر این قبل از هرچیزانگیزه ی خودراتقویت کرده به حد متعادلی برسانیدوازاضطراب دوری کنید. اگر در این زمینه به مشکلی برخوردید حتماقبل از شروع امتحانات از دبیران ویادر صورت امکان ازمشاور کمک بگیرید.

 

در زیربه عوامل  موفقیت در امتحان اشاره می کنیم:

 

1- مطالعه ی ثمر بخش، که بایددر طول سال تحصیلی انجام شودوبهتراست ازروشهای مطالعه ی نوین که نقش عمده ای در یاد گیری بهتر وبایدارتردارند استفاده کنید.

2- برای مطالعه ی زمان امتحان دو هفته قبل از شروع امتحانات برنامه ریزی کنیددر این برنامه برای استراحت و ورزش خود زمانی را اختصاص دهید،ورزش برای همه ی مراحل زندگی لازم و ضروری است، ورزش ذهن شمارا آماده و ظرفیت شمارا برای یاد گیری بالا می برد.در این برنامه همچنین از مطالعه ی زیاد و فشرده دوری کنیدزیراممکن است رغبتتان نسبت به مطالعه را از دست بدهید.

3- درس خواندن مثل راهبیمایی در کوچه بس کوچه های یک شهر است شما باید بدانید در چه شهری در چه خیابانی ودر چه محله ای هستید. یک مطالعه کننده ی خوب هنگام در س خواندن باید به جغرافیای مطلب توجه کندیعنی بداند چه در سی را می خواند؟ در کدام بخش یافصل قراردارد؟ وموضوع اصلی(کلی) که مطالعه می کند چیست ؟ این امر به او کمک می کند بهتر و سریعترجواب سوال امتحانی را به یاد آورد. بدیهی است که با یکباردور زدن در شهر نمی توان همه ی کوچه بس کوچه های آن را شناخت. بلکه باید چند بار در آن رفت و آمد کرد.هیچ یاد گیری با یک بار مطالعه کامل نمی شود. فقط افراد بسیار استثنایی می توانند با یک نگاه روی مطالب آنها را یاد بگیرند.

بهتر است خود را به جای معلم بگذاریدو سوالهای امتحان راطرح کنید،یعنی به همراه طرح سوال مطالعه کنید و در طی مطالعه تلاش کنیدبه سوالات طرح شده جواب دهید.

حتما در آخرین جلسات قبل از امتحان در کلاس شرکت کنید و از دبیر خود بخواهید در مورد مطالب امتحانی و نوع سوالات توضیح دهد.

 

جلسه ی امتحان

 

اگر امتحان در کلاس خودتان بر گذارمی شود سعی کنیددر جای همیشگی خود بنشینید.

با یادایزدمنان هرگونه نگرانی را از خوددور کنید،یاد خدا در همه ی مراحل زندگی راهگشای ما خواهدبودو دریچه ای از موفقیت را فرا روی ماخواهد گذاشت.

بعداز اینکه سوالات در اختیار شما قرار گرفت باتوجه به مدت امتحان جواب دادن به سوالات را شروع کنید.البته بلا فاصله به سوالات جواب ند هیدو بعد از باسخ به هر سوال هم چند ثانیه صبر کنید و فورا به سوال بعدی نبردازید.

 خود را جای معلم بگذارید ،از جمله عواملی که باعث می شودنوشته های شما به دقت مطالعه نگردد و معلم تصور کند شما فاقد اطلاعات درست ومناسب هستید بد خطی ونامنظم نوشتن است.

با یاس به سوالات نگاه نکنید. به خودتان اعتماد کنید. ذهن شما کم کم رخنه ای به داخل سوال باز خواهد کرد. فرا موش نکنید که همیشه یک باسخ ناقص از هیچ بهتر است.

                                                                     

                                                                       افکار خوبی داشته باشید   -   اسفندماه  1386