1- مقالات دانش آموزان کلاس 11 دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 87-86

 

 

2- مقالات دانش آموزان کلاس 12 دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 87-86

 

 

3- مقالات دانش آموزان کلاس 13 دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 87-86