لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 95-94

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

فرشید اسکندری

60

ديپلم

علوم انسانی

5

سرایدار

2 مصطفی امیری طائمه 62 پنجم ابتدایی --------- 4 راننده

3

غلامعباس حسین پور

43

پنجم ابتدایی

---------

28

آشپز

4

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

29

سرپرست

5

علی خرسندی

44

ديپلم

اقتصاد

21

آشپز

6

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

26

معاون اجرایی

7 ذبیح اله رسولی 48 لیسانس ادبیات 28 سرپرست

8

نعمت الله رسولی

47

فوق ليسانس

ادبیات

25

معاون پرورشی

9

مهرداد سایه وند 51 فوق لیسانس فیزیک 24 معاون آموزشی

10

بهروز صباغ 51 لیسانس حرفه و فن 22 معاون عمومی

11

محمود قاسمي

49

فوق ليسانس

تكنولوژي آموزشی

25

معاون فناوری آموزشی

12

محمدرضا قیاسوند

47

فوق دیپلم

حرفه و فن

25

کمک سرپرست

13

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

29

معاون آموزشی

14

عباس مقتدری

45

ليسانس

فوق لیسانس

30

مدیر دبیرستان

15 محسن ملکی طائمه 67 سیکل ------ 4 تاسیسات

16

علي محمودي

47

دیپلم افتخاری

------

27

خدمات وانباردار

17

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

22

معاون اجرایی

18

محمد قاسم نظری

47

فوق لیسانس

تاریخ

26

کمک سرپرست

 

لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 94-93

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

فرشید اسکندری

60

ديپلم

علوم انسانی

4

سرایدار

2 مصطفی امیری طائمه 62 پنجم ابتدایی --------- 3 راننده
3 علی تکلو 44 فوق لیسانس جغرافی 30 معاون عمومی

4

غلامعباس حسین پور

43

پنجم ابتدایی

---------

27

آشپز

5

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

28

سرپرست
6 حسینی صالح 68 لیسانس مشاوره

7

مشاور

7

علی خرسندی

44

ديپلم

اقتصاد

20

آشپز

8

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

25

معاون اجرایی

9 ذبیح اله رسولی 48 لیسانس ادبیات 27 سرپرست

10

نعمت الله رسولی

47

فوق ليسانس

ادبیات

24

معاون پرورشی

11

محمود قاسمي

49

فوق ليسانس

تكنولوژي آموزشی

24

معاون فناوری آموزشی

12

محمدرضا قیاسوند

47

فوق دیپلم

حرفه و فن

25

کمک سرپرست
13  میثم گل محمدی

63

فوق لیسانس

مشاورره

4

مشاور

14

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

28

معاون آموزشی

15

اسماعيل ملكي

42

ليسانس

معارف

29

مدبر دبیرستان

16 محسن ملکی طائمه 67 سیکل ------ 3 تاسیسات

17

علي محمودي

47

دیپلم افتخاری

------

26

خدمات وانباردار

18

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

21

معاون اجرایی
19 حامد نظربیگی 49 لیسانس معارف 27 معاون آموزشی

20

محمد قاسم نظری

47

فوق لیسانس

تاریخ

26

کمک سرپرست

      

    لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 93-92

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

فرشید اسکندری

60

ديپلم

علوم انسانی

3

سرایدار

2 مصطفی امیری طائمه 62 پنجم ابتدایی --------- 2 راننده

3

غلامعباس حسین پور

43

پنجم ابتدایی

---------

26

آشپز

4

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

27

سرپرست

5

وجیح اله خرسندی

44

ديپلم

اقتصاد

17

آشپز

6

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

24

معاون اجرایی

7 ذبیح اله رسولی 48 لیسانس ادبیات 26 سرپرست

8

نعمت الله رسولی

47

فوق ليسانس

ادبیات

23

معاون پرورشی

9

محمود قاسمي

49

فوق ليسانس

تكنولوژي آموزشی

23

معاون فناوری آموزشی

10

محمدرضا قیاسوند

47

فوق دیپلم

حرفه و فن

24

کمک سرپرست
11  میثم گل محمدی

63

فوق لیسانس

مشاورره

3

مشاور
12  تاج الدین  محمدی

50

فوق لیسانس

مشاورره

23

مشاور

13

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

27

معاون آموزشی

14

اسماعيل ملكي

42

ليسانس

معارف

28

مدبر دبیرستان

15 محسن ملکی طائمه 67 سیکل ------ 3 تاسیسات

16

علي محمودي

47

دوم راهنمايي

------

25

خدمات وانباردار

17

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

20

معاون اجرایی
18 حامد نظربیگی 49 لیسانس معارف 26 معاون آموزشی

19

محمد قاسم نظری

47

فوق لیسانس

تاریخ

25

کمک سرپرست

 

لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 92-91

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

محمدرضا آقابيگي

39

فوق ديپلم

برنامه ريزي

29

 بهداشت وتغذیه

2

فرشید اسکندری

60

ديپلم

علوم انسانی

3

سرایدار

3

غلامعباس حسین پور

43

پنجم ابتدایی

---------

26

آشپز

4

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

26

سرپرست

5

وجیح اله خرسندی

44

ديپلم

اقتصاد

16

آشپز

6

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

23

معاون اجرایی

7

نعمت الله رسولی

47

فوق ليسانس

ادبیات

22

معاون پرورشی

8

حسين سياوشي

52

فوق ليسانس

مشاوره

24

مشاور

9

محمد حسن صالحی

57

 ديپلم

 علوم انسانی

5

مسئول خرید
10 حمید صفدری 66 سیکل ------ 1 خدمات

11

تقي طاهر نيا

42

ليسانس

جغرافي

29

 سرپرست

12

محمود قاسمي

49

فوق ليسانس

تكنولوژي آموزشی

22

معاون فناوری آموزشی

13

محمدرضا قیاسوند

47

فوق دیپلم

حرفه و فن

23

کمک سرپرست
14  میثم گل محمدی

63

فوق لیسانس

مشاورره

2

مشاور

15

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

26

معاون آموزشی

16

اسماعيل ملكي

42

ليسانس

معارف

27

مدبر دبیرستان

17 محسن ملکی طائمه 67 سیکل ------ 2 تاسیسات

18

علي محمودي

47

دوم راهنمايي

------

24

خدمات وانباردار

19

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

19

معاون اجرایی
20 حامد نظربیگی 49 لیسانس معارف 25 معاون آموزشی

21

محمد قاسم نظری

47

فوق لیسانس

تاریخ

23

کمک سرپرست

                 

     لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 91-90

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

محمدرضا آقابيگي

39

فوق ديپلم

برنامه ريزي

29

 بهداشت وتغذیه

2

فرشید اسکندری

60

ديپلم

علوم انسانی

3

سرایدار

2

عليرضا  اميني

46

فوق ليسانس

عربي

24

معاون آموزشی

3

علی محمد امیدی نژاد

40

ليسانس

جغرافي

30

کمک سرپرست

4

عل نعمت چهاردولی

46

فوق ليسانس

مشاوره

26

مشاور

5

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

23

سرپرست

6

وجیح اله خرسندی

44

ديپلم

اقتصاد

20

آشپز

7

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

22

معاون اجرایی

8

نعمت الله رسولی

47

فوق ليسانس

ادبیات

23

معاون پرورشی

9

حسین ساریخانی

40

پنجم ابتدایی

-----

29

خدمات

10

حسين سياوشي

52

فوق ليسانس

مشاوره

23

مشاور

11

محمد حسن صالحی

57

 ديپلم

 علوم انسانی

4

مسئول خرید

12

تقي طاهر نيا

42

ليسانس

جغرافي

28

 سرپرست

13

محمود قاسمي

49

فوق ليسانس

تكنولوژي آموزشی

21

معاون فناوری آموزشی

14

محمدرضا قیاسوند

47

فوق دیپلم

حرفه و فن

21

کمک سرپرست
15  داریوش مراد زندی

60

 دیپلم

نقشه کشی

1

کمک آشپز

16

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

25

معاون آموزشی

17

اسماعيل ملكي

42

ليسانس

معارف

26

مدبر دبیرستان

18

علي محمودي

47

دوم راهنمايي

------

23

خدمات وانباردار

19

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

18

معاون اجرایی

20

محمد قاسم نظری

47

فوق لیسانس

تاریخ

23

کمک سرپرست

 

                        لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 90-89

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

محمدرضا آقابيگي

39

فوق ديپلم

برنامه ريزي

28

 بهداشت وتغذیه

2

عليرضا  اميني

46

فوق ليسانس

عربي

23

معاون آموزشی

3

علی محمد امیدی نژاد

40

ليسانس

جغرافي

29

کمک سرپرست

4

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

22

سرپرست

5

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

21

معاون اجرایی

6

نعمت الله رسولی

47

فوق ليسانس

ادبیات

22

معاون پرورشی

7

حسین ساریخانی

40

پنجم ابتدایی

-----

28

خدمات

8

حسين سياوشي

52

فوق ليسانس

مشاوره

22

مشاور

9

غلامرضا سعادتي نیا

53

 ديپلم

علوم انسانی

12

انتشارات

10

محمد حسن صالحی

57

 ديپلم

 علوم انسانی

3

راننده

11

تقي طاهر نيا

42

ليسانس

جغرافي

27

 سرپرست

12

محمود قاسمي

49

ليسانس

تكنولوژي آموزشی

20

معاون فناوری آموزشی

13

حجت اله قیاسوند

51

سیکل

--------

7

کمک آشپز

14

محمدرضا قیاسوند

47

فوق دیپلم

حرفه و فن

20

کمک سرپرست

15

اسماعيل ملكي

42

ليسانس

معارف

25

مدبر دبیرستان

16

سید مهدی ملیحی

55

ليسانس

روانشناسی

1

معاون پرورشی

17

عباس كاظمي

36

لیسانس

ادبيات

29

معاون عمومی

18

علي محمودي

47

دوم راهنمايي

------

22

خدمات وانباردار

19

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

17

معاون اجرایی

20

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

24

معاون آموزشی

21

محمد قاسم نظری

47

فوق لیسانس

تاریخ

22

کمک سرپرست

22

غلامعباس وفایی

32

ابتدايي

سیکل

27

مسئول خرید

                        

                          لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 89-88

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

محمدرضا آقابيگي

39

فوق ديپلم

برنامه ريزي

27

 بهداشت وتغذیه

2

عليرضا  اميني

46

فوق ليسانس

عربي

23

معاون آموزشی

3

فرهاد احمدي

58

ديپلم

مكانيك

3

امور دفتری

4

حسین حسيني

42

دیپلم

علوم تجربی

19

آزمایشگاه

5

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

22

سرپرست

6

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

20

امور دفتری

7

محمد روزبهان

43

فوق ديپلم

ابتدايي

23

کتابدار

8

حسين سياوشي

52

فوق ليسانس

مشاوره

21

مشاور

9

غلامرضا سعادتي

53

دیپلم

علوم انسانی

11

انتشارات

10

حسین ساریخانی

40

پنجم ابتدایی

-----

27

خدمات

11

محمد حسن صالحی

57

 ديپلم

 علوم انسانی

2

راننده

12

تقي طاهر نيا

42

ليسانس

جغرافي

26

 سرپرست

13

محمود قاسمي

49

ليسانس

تكنولوژي آموزشی

18

سمعی و بصری و it

14

حجت اله قیاسوند

51

سیکل

--------

6

کمک آشپز

15

محمدرضا قیاسوند

47

فوق دیپلم

حرفه و فن

19

کمک سرپرست

16

كاوه برخورداري

45

ليسانس

علوم تربيتي

23

سرپرست

17

محمدرضا كريمي

45

فوق ليسانس

اجتماعي

25

مدیردبیرستان

18

عباس كاظمي

36

لیسانس

ادبيات

28

حسابدار

19

محمد گلوشجردي

38

ابتدايي

---

29

آشپز

20

اسماعيل ملكي

42

ليسانس

معارف

24

معاون پرورشی

21

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

23

معاون آموزشی

22

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

16

امور دفتری

23

علي محمودي

47

دوم راهنمايي

------

21

خدمات وانباردار

24

محمد قاسم نظری

47

فوق لیسانس

تاریخ

21

کمک سرپرست

                        

                           لیست اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 88-87

ردیف

 

نام و نام خانوادگي

سال تولد

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

سمت

1

محمدرضا آقابيگي

39

فوق ديپلم

برنامه ريزي

26

 بهداشت وتغذیه

2

عليرضا  اميني

46

فوق ليسانس

عربي

23

معاون آموزشی

3

فرهاد احمدي

58

ديپلم

مكانيك

2

امور دفتری

4

سيد منصور حسيني

40

ليسانس

جغرافي

22

سرپرست

5

سيد علي محمد حسيني

41

سيكل

-----

26

خدمات

6

محمدرضا درويشي

44

ديپلم

اقتصاد

20

امور دفتری

7

حسين سياوشي

52

فوق ليسانس

مشاوره

20

مشاور

8

غلامرضا سعادتي نیا

53

سيكل

-------

10

انتشارات

9

تقي طاهر نيا

42

ليسانس

جغرافي

25

 سرپرست

10

محمود قاسمي

49

ليسانس

تكنولوژي

18

کمک سرپرست وIT

11

كاوه برخورداري

45

ليسانس

علوم تربيتي

23

سرپرست

12

محمدرضا كريمي

45

فوق ليسانس

اجتماعي

24

مدیر

13

عباس كاظمي

36

فوق ديپلم

ادبيات

28

حسابدار

14

علي محمودي

47

دوم راهنمايي

------

20

خدمات وانباردار

15

علي منصوري فر

53

ليسانس

معارف

15

امور دفتری

16

اسماعيل ملكي

42

ليسانس

معارف

23

معاون پرورشی

17

حسين مصطفوي

45

ليسانس

زيست

22

معاون آموزشی

18

محمد روزبهان

43

فوق ديپلم

ابتدايي

23

کتابدار

19

محمد گلوشجردي

38

ابتدايي

---

28

آشپز

 

                          اسامی کادر اجرایی واداری دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 87-86

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای محمد رضا  کریمی

مدیر

2

آقای علیرضا  سلیمانی

معاون آموزشی

3

آقای علیرضا  امینی

معاون آموزشی

4

آقای اسماعیل  ملکی

معاون پرورشی

5

 آقای سید منصور  حسینی

سرپرست

6

آقای محمد علی  کولیوند

سرپرست

7

آقای مهدی  پهلوانی

مدیر دروس

8

آقای علی منصوری

امور دفتری

9

آقای فرهاد  احمدی

امور دفتری

10

آقای محمدرضا درویش

خدمات ماشینی

11

آقای عباس  کاظمی

حسابدار

12

آقای حسین  سیاوشی

مشاور

13

 آقای علی نعمت  چهاردولی

مشاور

14

مرحوم مسعود  سجادی کتابدار

15

آقای محمدرضا  آقابیگی کارشناس بهداشت وتغذیه

16

آقای محمود  قاسمی  سمعی و بصری و IT

17

آقای غلامرضا سعادتی نیا انتشارات

18

آقای تقی طاهرنیا مسئول خرید

19

آقای علی محمودی

انباردار

20

آقای اسدالله  شریفی

آشپز

21

آقای محمد  حسین پور

آشپز

22

آقای سجاد  نصرتی راننده

23

آقای حسن  ساریخانی

سریدار

24

آقای سید علی محمد  حسینی

خدمات

25

آقای حجت  غیاثوند

خدمات