نام مدیران دبیرستان نمونه سیفیه ملایر از ابتدای تاسیس

 

رديف

 

نام ونام خانوادگی

سالهای مدیریت

مدرک تحصیلی تحصيلي

عکس

 

 

 

1

 

 

 

 

هادی  ابراهیمی

 

 

 

 1368 تا  1372

 

 

 

 لیسانس تاریخ

 

 

 

2

 

 

 

 

ابراهیم  برچلویی

 

 

1372  تا  1379

 

 

 

لیسانس

 

 تعاون وتامین اجتماعی

 

 

 

 

3

 

 

 

علی اکبر احمدی

 

 

1379  تا  1381

 

 

فوق لیسانس

الهیات ومعارف اسلامی

 

 

 

 

4

 

 

 

محمدرضا کریمی

 

 

 

1381  تا 1388

 

 

 

 فوق لیسانس

جامعه شناسی

 

 

 

5

 

 

 

اسماعیل ملکی

 

 

 

1388  تا  1394

 

 

 لیسانس

معارف اسلامی

 

 

 

6

 

 

 

عباس مقتدری

 

 

 

1394  تا .... 

 

 فوق لیسانس

ادبیات