نفرات برترپایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایرسال تحصیلی 93-92

 

نفرات برترپایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایرسال تحصیلی 92-91

 

 نفرات برترپایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایر سال تحصیلی 91-90

 

 نفرات برترپایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایرسال تحصیلی 90-89

 

  نفرات برترپایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایرسال تحصیلی 89-88

 

   نفرات برترپایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایرسال تحصیلی 88-87

 

   نفرات برترپایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایرسال تحصیلی 87-86

 

نفرات برتر پایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایر سال تحصیلی 86-85

 

  نفرات برتر پایه های مختلف دبیرستان نمونه سیفیه ملایر سال تحصیلی 85-84