نفرات  برتر  پایه  اول  دبیرستان  نمونه  دولتی  سیفیه ملایر

نفرات برتر پایه دوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی سیفیه ملایر

نفرات برتر پایه دوم ریاضی دبیرستان نمونه دولتی سیفیه ملایر

نفرات برتر پایه سوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی سیفیه ملایر

نفرات برتر پایه سوم ریاضی دبیرستان نمونه  دولتی سیفیه ملایر

نفرات  برتر  نیمسال  اول  پیش دانشگاهی  رشته علوم  تجربی

نفرات برتر  نیمسال اول  پیش دانشگاهی  رشته  ریاضی  فیزیک