لیست و آدرس اینترنتی وبلاگ دانش آموزان و همکاران دبیرستان نمونه سیفیه                       

نام وبلاگ

نام دانش آموز یا همکار

موضوع وبلاگ

   www.mohamad12120.blogfa.com    
 

 آقای  نظری(سرپرست  دبیرستان سیفیه)

علوم اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، اجتماعی)

www.farsi-syria.blogfa.com 

 آقای حاتمی(دبیر ادبیات دبیرستان سیفیه)

ادبیات فارسی

www.bastur.blogfa.com

 آقای ابراهیمی(دبیر ادبیات دبیرستان سیفیه)

زبانهای کهن فارسی

www.hsc.blogfa.com

حسین سیاوشی (مشاور دبیرستان سیفیه)

مشاوره و روانشناسی

www.edir.blogfa.com

محمود قاسمی(معاون فناوری آموزشی)

تکنولوژی آموزشی

www.nemoonehseyfiyeh.blogfa.com 

محمود قاسمی(معاون فناوری آموزشی)

دبیرستان نمونه سیفیه

www.faratebyan.blogfa.com

سعید بشیر گنبدی

فرهنگی

www.anjomaneslamimalayer.blogfa.com

سبحان بيات

انجمن اسلامی دبیرستان نمونه سیفیه

www.meraj100.blogfa.com:80

محمد رضا شفیعی

همت مضاعف